Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN EN DIENSTVERLENING FROYEN SYLVIE - 2BSTRONG 

 

Opgemaakt 09/11/2018

 

Definities:

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Froyen Sylvie eenmanszaak Froyen Sylvie met commerciële namen ‘2BStrong’ en ‘Voedingscoach' hieronder ‘2BStrong’ genoemd, met geregistreerd adres te Herenstraat 91A Bus 11 - 3600 Genk, ingeschreven met ondernemingsnummer BE0483.458.649.

Andere relevante gegevens: info@2bstrong.be  0471736924, IBAN: BE14737042014783 (Kbc), BIC: KREDBEBB

 

Klant of cliënt: hieronder ‘klant’ genoemd, een natuurlijk of rechtspersoon die met 2BStrong in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

Product: het voorwerp van één of meerdere verkoopovereenkomsten, hieronder ‘product’ genoemd.

 

Dienst: het voorwerp van één of meerdere verkoopovereenkomsten, hieronder ‘dienst’ genoemd.

 

Verkoopovereenkomst: iedere overeenkomst waarbij 2BStrong zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de klant. Deze klant verbindt er zich op zijn beurt toe de daartoe overeengekomen prijs correct te betalen.

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten tussen 2BStrong en de klant. Zodra de klant gebruik maakt van de website aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten zoals vermeld op de website en dewelke kunnen verschillen per aangeboden product of dienst.

 

Toepasbaarheid:

 

In principe zijn de algemene voorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing op alle door 2BStrong aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben.

De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

 

2BStrong behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen.

Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande verkoopovereenkomsten.

 

Totstandkoming van de verkoopovereenkomst voor producten en diensten:

 

De verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de klant, hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch, zijn goedkeuring, reservatie of bestelling voor het overeengekomen product of de overeengekomen dienst (elektronisch) doorgeeft.

 

Indien een verkoopvoorstel (offerte) wordt opgesteld door 2BStrong aangaande Workshops, is deze vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven. De klant is pas aan de offerte verbonden indien deze de aanvaarding ervan binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of voorgestelde wijziging aan 2BStrong bevestigd.

 

2BStrong en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de verkoopovereenkomst en de aanvaarding daarvan.

 

Prijzen voor producten en diensten:

 

De prijzen voor producten worden vermeld in euro, inclusief product specifieke BTW voor particulieren en exclusief 21 % BTW indien zakelijk verrekend.

 

De prijzen voor diensten worden vermeld in euro, inclusief 21 % BTW voor particulieren en exclusief 21 % BTW indien zakelijk verrekend.

 

De op de website(s) aangegeven individuele productprijzen worden steeds weergegeven zonder bijkomende kosten, waaronder onder meer maar niet uitsluitend verzendkosten. Eventuele verzendkosten zijn ten laste van de klant en worden weergegeven bij het uitchecken van de digitale winkelwagen.

2BStrong houdt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen.

De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de klant de bestelling plaatst.

 

De klant is 2BStrong die prijs verschuldigd die in de bevestiging, conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden, werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door 2BStrong worden gecorrigeerd.

 

Bestelling, betaling en verzending van producten en diensten:

 

Producten:

 

Na het online plaatsen en afrekenen van de bestelling krijgt de klant een automatisch gegenereerde mail ter bevestiging van de bestelling.

De bestelde producten worden na ontvangst van betaling naar het adres van de klant verzonden op voorwaarde dat alle door de klant verplicht te vermelden gegevens correct worden opgegeven.

 

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. In het geval een door de klant besteld product niet in voorraad is, verplicht 2BStrong zich ertoe de klant hiervan binnen de 15 kalenderdagen na het doorgeven van de bestelling per mail op de hoogte te brengen. Indien de klant wil afzien van de bestelling dient deze binnen een termijn van 7 kalenderdagen contact op te nemen via info@2bstrong.be met uitdrukkelijke vermelding van het afzien van de bestelling en opgave van reden van de annulering.

 

De aangerekende verzendkosten worden afgestemd op de tarieven van bPost (of een andere firma indien dit gunstiger is) op het moment waarop de bestelling wordt geplaatst.

 

2BStrong stelt haar leveringsplicht uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de klant verschuldigde bedragen.

2BStrong behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

 

Diensten:

 

De online aangeboden diensten zijn na ontvangst van betaling actief en ter beschikking van de klant gedurende de periode waarvoor deze dienst is 

aangeschaft. Na afloop van de termijn is de klant niet meer gebonden aan de dienst, wel kan hij/zij een andere dienst aanschaffen. 

 

Na het telefonisch, mondeling of online reserveren van een afspraak voor dienstverlening ontvangt de klant een automatisch gegenereerde mail ter bevestiging van de reservatie.

 

Indien de klant door overmacht de afspraak niet kan nakomen zijn bij afmelding binnen 48 uur voor de afspraak de kosten van de gemaakte afspraak voor rekening van de klant.

 

Betaling voor de verleende diensten gebeurt hetzij contant, hetzij per overschrijving na het ontvangen van een factuur met daarin alle betalingsgegevens. De betalingstermijn bedraagt 14 kalenderdagen.

 

Levering van producten:

 

2BStrong verwerkt iedere bestelling zo snel als binnen de normale mogelijkheden ligt en, conform het wetboek Economisch Recht, met als uiterste leveringstermijn de 30ste dag na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 kalenderdagen na ontvangst van de betaling bedraagt. De bestelde producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres in de tot stand gekomen verkoopovereenkomst. De levering gebeurt op risico van de klant.

 

2BStrong doet alles binnen de mogelijkheden om de vermelde levertijden te respecteren. 2BStrong neemt echter geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. 2BStrong verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere kalenderdagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

 

Herroepingsrecht producten en diensten:

 

De klant heeft het recht om de geleverde producten op eigen kosten binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen. Dit in oorspronkelijke verpakking en originele staat, zonder boete of opgave van motief.

 

De klant heeft het recht de overeengekomen diensten zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van 14 kalenderdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst tenzij deze akkoord is gegaan met een vervroegde indienststelling van de online Dienst. 

2BStrong mag zijn dienst niet leveren tijdens de eerste veertien dagen, op voorwaarde dat u hem daarvoor een uitdrukkelijk verzoek bezorgt.

Als bij je bestelling het vakje 'ik geef toestemming om mijn dienst meteen te activeren' aangeklikt is vervalt uw herroepingsrecht. 

 

Heeft u 2BStrong uitdrukkelijk toestemming gegeven om tijdens de herroepingstermijn de dienst geheel of gedeeltelijk te leveren? 

Dan zijn er twee scenario's:

U gebruikte de volledige dienst tijdens uw herroepingstermijn? Dan vervalt uw herroepingsrecht.

Werd de dienst deels uitgevoerd tijdens de herroepingstermijn? Dan behoudt u uw recht om af te zien van uw aankoop. Maar 2BStrong mag het terug te betalen bedrag verminderen met de waarde van de reeds geleverde prestaties.

 

De klant die beroep wenst te doen op dit herroepingsrecht verbindt zich ertoe dit uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk of elektronisch te melden bij 2BStrong. De klant dient hierbij de volgende gegevens mee te delen:

 

– vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt

 

– naam en adres van de klant, correct en volledig

 

– handtekening van de klant

 

De klant verzekert dat de producten in de originele verpakking zitten en treft maatregelen indien deze beschadigd werd zodat de producten bij normale hantering onbeschadigd teruggestuurd en afgeleverd kunnen worden.

 

De kosten en het risico van de terugzending is volledig ten laste van de klant, tenzij het product niet conform de verkoopovereenkomst werd opgemaakt of afgeleverd.

 

Indien aan alle voorwaarden werd voldaan, betaalt 2BStrong het verschuldigde productbedrag binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terug via overschrijving.

 

Overmacht

 

In geval van overmacht is 2BStrong niet aansprakelijk indien verkoopovereenkomsten niet kunnen worden nagekomen. Onder overmacht wordt verstaan: vertraging of nalatigheid bij leveranciers van goederen noodzakelijk voor het vervaardigen en/of te koop aan te bieden van producten, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door 2BStrong. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van 2BStrong.

 

Alle afbeeldingen en foto’s van producten en gegevens betreffende product afmetingen zijn louter indicatief. De instellingen van het beeldscherm waarop de klant de website bezoek kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken.

 

Verwerking klantgegevens (privacy)

 

De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Als deze gegevens ontbreken, dan wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige algemene voorwaarden.

 

Door het plaatsen van een bestelling van een product of reservatie van een dienst komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van 2BStrong. Deze gegevens worden onder geen enkel beding doorgegeven aan derden.

 

Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van 2BStrong. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant door in de mail te klikken op 'uitschrijven'. 

 

Gebreken en klachtindiening

 

De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Klachten van de klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de klant binnen 7 kalenderdagen na levering aan 2BStrong schriftelijk worden gemeld.

 

Klachten verbonden aan de door 2BStrong aangeboden dienstverlening moeten door de klant binnen 7 kalenderdagen na uitvoering van de dienst schriftelijk aan 2BStrong worden gemeld.

 

2BStrong verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting of in geval van geschillen is de rechtbank in Tongeren bevoegd.

 

 

 

 

 Dedicated 2Bstrong - Fit & Healthy

                              in Body - Mind & Soul 

©2BStrong, Fit & Healthy 2018 - info@2bstrong.be